Hải Phòng, ngày 24 tháng 07 năm 2019
 Dự án đầu tư xây dựng công trình, cải tạo, nâng cấp đường 401.

Chi tiết xem tại đây