Hải Phòng, ngày 06 tháng 12 năm 2019

Quy hoạch tổng thể phát triển KTXH huyện Thuỷ Nguyên đến năm 2020

    Năm 1997, huyện Thuỷ Nguyên đã tiến hành xây dựng "Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Thuỷ Nguyên đến năm 2010" và được UBND Thành phố Hải Phòng phê duyệt vào năm 1998. Sau 5 năm thực hiện, đến năm 2002 huyện Thuỷ Nguyên được phép tiến hành rà soát, điều chỉnh quy hoạch này để làm căn cứ cho việc xây dựng các kế hoạch phát triển đến năm 2010.

Ngày 22/12/2003, báo cáo "Rà soát, điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Thuỷ Nguyên - Thành phố Hải Phòng đến năm 2010" được phê duyệt bằng Quyết định số 3372/QĐ - UB của Chủ tịch UBND Thành phố Hải Phòng.

Để thực hiện những mục tiêu và nhiệm của Nghị quyết số 32/NQ-TW ngày 5/8/2003 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Thành phố Hải Phòng trong thời kỳ CNH - HĐH đất nước, Sở KHĐT Hải Phòng đã được giao nhiệm vụ phối hợp với các Sở, Ban ngành cùng các đơn vị có liên quan để tiến hành thực hiện "Rà soát, điều chỉnh bổ sung Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội Thành phố Hải Phòng đến năm 2020".

    Trong đề án Rà soát, điều chỉnh bổ sung Quy hoạch của Thành phố Hải Phòng, Thuỷ Nguyên đã được xác định là "vùng kinh tế động lực, đi đầu trong sự nghiệp CNH - HĐH nông nghiệp nông thôn, là một hướng phát triển đô thị rất quan trọng của Thành phố Hải Phòng có công nghiệp, dịch vụ, thuỷ sản và hệ thống cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội phát triển…". Nhằm thực hiện được mục tiêu trên và hoà nhập với quá trình phát triển chung của Thành phố, Thuỷ Nguyên cần phải tiến hành bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của huyện đến năm 2020, do đó ngày 6/12/2004 Chủ tịch UBND Thành phố Hải Phòng đã có Quyết định số 3215/QĐ - UB cho phép thực hiện "Bổ sung Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Thuỷ Nguyên đến năm 2020".

    Xem và download văn bản tại đây

    Phòng TC-KH