Hải Phòng, ngày 20 tháng 09 năm 2019
 
Thông báo về việc làm việc ngày thứ bảy.
Tài liệu