Hải Phòng, ngày 27 tháng 02 năm 2020
 
Thông báo về việc làm việc ngày thứ bảy.
Tài liệu