Hải Phòng, ngày 11 tháng 12 năm 2019
 

Thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/02/2011 của Chính phủ, Quyết định số 295/QĐ-UBND ngày 04/03/2011 của UBND thành phố Hải Phòng, Kế hoạch số 21/KH-UBND ngày 18/3/2011 của UBND huyện về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội. UBND huyện đã chỉ đạo tiến hành kiểm tra, rà soát toàn bộ các dự án, công trình đang triển khai thực hiện trên địa bàn và xác định cụ thể các dự án, công trình phải giãn, hoãn tiến độ thực hiện trong năm 2011. UBND huyện yêu cầu:

- UBND các xã, thị trấn thực hiện giãn, hoãn tiến độ các dự án, công trình trong năm 2011 theo danh sách gửi kèm.

- Những dự án, công trình bị giãn, hoãn mà có bố trí vốn từ đầu năm, yêu cầu chuyển nguồn vốn này thanh toán cho các dự án, công trình trọng điểm, những dự án, công trình có khả năng hoàn thành trong năm 2011 để phát huy hiệu quả nguồn vốn đầu tư.

- Đối với những dự án, công trình phát sinh mới phải được UBND huyện phê duyệt chủ trương đầu tư mới được triển khai. Nếu các dự án, công trình không có ý kiến UBND huyện về chủ trương đầu tư thì UBND xã, thị trấn phải tự cân đối nguồn vốn và chịu trách nhiệm về việc triển khai thực hiện. Đồng thời đối với những dự án, công trình triển khai mới khi lập hồ sơ thiết kế dự toán phải xin ý kiến tham vấn các ngành chức năng của huyện liên quan lĩnh vực đầu tư để đảm bảo theo đúng quy chuẩn xây dựng, tiêu chuẩn xây dựng hiện hành.

Nhận được thông báo này, yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện, trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc báo cáo UBND huyện để chỉ đạo.
               Mời xem và tải nội dung tại đây.