Hải Phòng, ngày 18 tháng 11 năm 2019
    Thực hiện Chương trình hành động số 16-CTr/TU ngày 25/3/2008 của Ban Thường vụ Thành ủy về đẩy mạnh  cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thuỷ Nguyên lần thứ XXIII và chủ đề năm 2011 của huyện “Phát triển đô thị, xây dựng nông thôn mới và đảm bảo an sinh xã hội”, ngày 13/5/2011, Ủy ban nhân dân huyện ban hành Kế hoạch số 42/KH-UBND về thực hiện cải cách hành chính năm 2011.
    Trên cơ sở kế hoạch của Uỷ ban nhân dân huyện, đề nghị các phòng chuyên môn và UBND các xã, thị trấn tổ chức xây dựng kế hoạch thực hiện tại cơ quan, đơn vị mình.
    Tệp đính kèm:
Kế hoạch thực hiện công tác CCHC tại huyện Thuỷ Nguyên năm 2011.doc