Hải Phòng, ngày 28 tháng 02 năm 2020

             Thực hiện Công văn số 137/CCVTLT-QLVTLT, ngày 10/10/2011 của Chi cục Văn thư - Lưu trữ thành phố Hải Phòng, hướng dẫn và ban hành Quy chế công tác văn thư, lư trữ tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố Hải Phòng; được sự chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân huyện, Phòng Nội vụ đăng tải Quy chế mẫu về công tác Văn thư - Lưu trữ. Trên cơ sở Quy chế mẫu, đề nghị các cơ quan, đơn vị và Uỷ ban nhân dân xã, thị trấn cụ thể hoá và áp dụng tại cơ quan, đơn vị để công tác văn thư, lưu trữ đi vào nề nếp, có hệ thống, đáp ứng được các quy định về công tác ban hành văn bản và bảo quản tài liệu.  
            Tệp tin đính kèm: QUY CHE MAU VE CONG TAC VAN THU LUU TRU.doc