Hải Phòng, ngày 28 tháng 02 năm 2020

          Để hoàn thành nhiệm vụ công tác năm 2011, Uỷ ban nhân nhân huyện triển khai thực hiện: Kê khai tài sản thu nhập cá nhân; Đánh giá cán bộ công chức và viên chức; Bổ sung lý lịch cá nhân; Tổng hợp và báo cáo kết quả công tác Cải cách hành chính, Dân vận chính quyền, Thực hiện dân chủ năm 2011 đối với các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp trực thuộc và Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân xã, thị trấn. Thời gian hoàn thành và nộp kếp quả về Uỷ ban nhân dân huyện (qua Phòng Nội vụ) chậm nhất ngày 20/12/2011.

            Tệp tin đính kèm:  CÔNG VĂN SỐ 1116 NGÀY 15_11_2001.doc

                                    PHIEU HOI Y KIEN KHACH HANG VE CO CHE MOT CUA.doc

                                    MAU BAO CAO KET QUA THUC HIEN CCHC.doc

                                    MAU KE KHAI TAI SAN LAN DAU VA BO SUNG.doc

                                    QD6BNV19_PHIEU BO SUNG LI LICH.DOC

                                    PHIEU DANH GIA CBCC CAP XA_2011.doc
                                    TONG HOP DANH GIA CAN BO CONG CHUC XA.doc

                                    PHIEU DANH GIA CBCCVC KHOI HCSN.DOC