Hải Phòng, ngày 18 tháng 11 năm 2019
Danh sách các trò chơi trực tuyến đã được phê duyệt nội dung, kịch bản đang phát hành tại Việt Nam