Hải Phòng, ngày 10 tháng 12 năm 2019
 Xem Thông tư liên tịch số 90/2009/TTLT-BTC-BNV ngày 06/5/2009 của Liên bộ Tài chính - Nội vụ tại đây và Thông tư liên tịch số 05/2009/TTLT-BKHĐT-BNV ngày 05/8/2009 của Liên bộ Kế hoạch và Đầu tư - Nội vụ tại đây