Hải Phòng, ngày 11 tháng 12 năm 2019
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 01 năm 2012 của thành phố Hải Phòng xem tại đây