Hải Phòng, ngày 23 tháng 02 năm 2020
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 01 năm 2012 của thành phố Hải Phòng xem tại đây