Hải Phòng, ngày 28 tháng 02 năm 2020

 Để kịp thời báo cáo Thành Phố danh sách cán bộ, công chức có bằng trung cấp lý luận chính trị trước bắng chuyên môn nghiệp vụ, và duyệt Đăng ký lao động tiền lương khối chính quyền cơ sở huyện Thuỷ Nguyên kỳ I năm 2012 được thống nhất. Đề nghị các xã triển khai thực hiện sớm theo mẫu gửi về phòng Nội vụ qua địa chỉ Email: Trankhanhduong.noivu@gmail.com trước ngày 29/02/2012. Hoặc gửi trực tiếp về Phòng Nội vụ huyện để tổng hợp báo cáo UBND huyện và Thành Phố. Mọi thắc mắc liên hệ Đ/c Trần Khánh Dương, điện thoại 0313.642.728 or Di động 0904170964 để được hướng dẫn thực hiện.
Các đơn vị chú ý: địa chỉ Email :
phongnoivu642032@gmail.com từ nay không sử dụng nữa.
Đây là công việc thường xuyên và đến thời điểm này đã quá thời hạn báo cáo Thành Phố đề nghị các đơn vị thực hiện đúng thời gian quy định.
Mau Dang ky LDTL 2012 .xls
DANH SACH CAN BO CO BANG TRUNG CAP CHINH TRI TRUOC BANG CHUYEN MON.xls