Hải Phòng, ngày 21 tháng 09 năm 2019
Giáo trình Microsoft_Excel_2007: Giaotrinh_Powerpoint_2007.pdf