Hải Phòng, ngày 18 tháng 11 năm 2019
 Công văn hướng dẫn hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo trên địa bàn huyện Thủy Nguyên xem tại đây