Hải Phòng, ngày 18 tháng 11 năm 2019
 Một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội tổng hợp huyện Thủy Nguyên 4 tháng năm 2012 xem tại đây