Hải Phòng, ngày 25 tháng 01 năm 2020
 Một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội tổng hợp huyện Thủy Nguyên 4 tháng năm 2012 xem tại đây