Hải Phòng, ngày 24 tháng 01 năm 2020
MAU DANH SACH DAI BIEU HDND THAM GIA LOP BOI DUONG DBHDND 2012.xls