Hải Phòng, ngày 28 tháng 02 năm 2020
Xem và tải tài liệu tại đây.