Hải Phòng, ngày 24 tháng 01 năm 2020
Giay moi hop Giao ban HDND xa, thi tran ngay 12.6.2012.PDF
GM-họp HĐND các xã giữa năm 2012.doc