Hải Phòng, ngày 24 tháng 01 năm 2020
UBND huyện Thủy Nguyên triệu tập đại biểu HĐND các xã, thị trấn nhiệm kỳ 2011-2016 tham gia lớp bồi dưỡng nghiệp vụ kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND xã, thị trấn năm 2012 ( Trừ 09 xã: Lại Xuân, Kỳ Sơn, Quảng Thanh, Phù Ninh, An Sơn, Hợp Thành, Chính mỹ, Cao Nhân, Mỹ Đồng đã tham gia lớp tập huấn năm 2011). Đề nghị Thường trực HĐND các xã, thị trấn thông báo đến các đại biểu HĐND xã tham dự lớp tập huấn đầy đủ và đúng quy định. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc trao đổi phòng Nội vụ điện thoại 0313.642.032 để được hướng dẫn.
Có giấy triệu tập kèm theo:
1. Giấy triệu tập lớp 1: GTT lop 1 mang.doc
2. Giấy triệu tập lớp 2: GTT lop 2 mang.doc 
3. Giấy triệu tập lớp 3:
GTT lop 3 mang.doc
Đề nghị các xã chú ý lịch học của xã mình theo đúng giấy triệu tập.