Hải Phòng, ngày 19 tháng 01 năm 2020
UBND xã Tân Phong

Số điện thoại:3881269
Hộp thư cơ quan: xatanphong@haiphong.gov.vn

Lãnh đạo cơ quan:
- Đ/c  Đoàn Đắc Thuật - Chủ tịch UBND xã
- Đ/c Nguyễn Văn Nghị - Phó Chủ tịch UBND xã