Hải Phòng, ngày 18 tháng 11 năm 2019

Quyết định số 1056 ngày 01/6/2009 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng Phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 huyện đảo Bạch Long Vĩ

Phối cảnh tổng thể huyện đảo Bạch Long Vĩ