Hải Phòng, ngày 16 tháng 11 năm 2019
Huong dan tuyen truyen Đại hội CĐ Giáo dục huyện Thủy Nguyên.doc