Hải Phòng, ngày 23 tháng 09 năm 2019
Lĩnh vực VHTT