Hải Phòng, ngày 17 tháng 02 năm 2020
Lĩnh vực VHTT