Hải Phòng, ngày 16 tháng 08 năm 2018

BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY

1. Đồng chí: Đỗ Đức Hòa - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện.

2. Đồng chí: Đào Minh Đông - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện.

3. Đồng chí: Nguyễn Thị Bích - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện.

4. Đồng chí: Đào Trọng Tuệ - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện.

5. Đồng chí: Nguyễn Văn Khải - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch UBMTTQVN huyện..

6. Đồng chí: Phạm Văn Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ, Chỉ huy Trưởng Ban chỉ huy Quân sự huyện.

7. Đồng chí: Trần Nghĩa Hiệp - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Công an huyện.