Hải Phòng, ngày 21 tháng 10 năm 2019
Chỉ thị thực hiện Chỉ thị 406/TTg Nghị định 47/CP của Chính phủ và Quyết định 464/QĐ của Bộ Công an trên địa bàn quận
Tài liệu