Hải Phòng, ngày 12 tháng 11 năm 2019
Thực hiện Quyết định số 1805/QĐ-UBND ngày 29/10/2012 của UBND thành phố Hải Phòng về việc hỗ trợ về nhà ở cho đối tượng là con cán bộ Lão thành cách mạng đã mất có khó khăn về nhà ở theo Quyết định số 20/2000/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (đợt 7); Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Thủy Nguyên tổ chức chi trả tiền trực tiếp hỗ trợ các con của cán bộ lão thành cách mạng cải thiện về nhà ở tại Xã Lại Xuân với số kinh phí là 46.204.000 đồng./.