Hải Phòng, ngày 28 tháng 02 năm 2020
Đề án mẫu xây dựng nông thôn mới xã Đông Sơn
Tải đề án mẫu tại đây