Hải Phòng, ngày 17 tháng 11 năm 2019
Mời các bạn tải văn bản tại đây: DuthaoHp(29-12layykienND).doc ;  Bản So sánh HP 1992-2012.doc

(Nguồn: Văn phòng Quốc hội)