Hải Phòng, ngày 24 tháng 01 năm 2020
Nội dung toàn văn dự thảo Luật đất đai sửa đổi Dowload tại đây: DuthaoLuatDatdai-_lay_y_kien_nhan_dan_(30.01.2013).doc
 Tham gia góp ý kiến tại đây: 
 http://duthaoonline.quochoi.vn/DuThao/Lists/DT_DUTHAO_LUAT/View_Detail.aspx?ItemID=528