Hải Phòng, ngày 18 tháng 11 năm 2019
Kế hoạch của UBND huyện Về việc lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật đất đai sửa đổi:  KH 25.PDF