Hải Phòng, ngày 20 tháng 09 năm 2019

3 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực thanh tra

STT

Tên thủ tục hành chính

1.

Tiếp nhận, xử lý đơn khiếu nại về khoa học và công nghệ lần 1

2.

Tiếp nhận, xử lý đơn khiếu nại về khoa học và công nghệ lần 2

3.

Tiếp nhận, xử lý đơn tố cáo về khoa học và công nghệ