Hải Phòng, ngày 27 tháng 02 năm 2020

3 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực thanh tra

STT

Tên thủ tục hành chính

1.

Tiếp nhận, xử lý đơn khiếu nại về khoa học và công nghệ lần 1

2.

Tiếp nhận, xử lý đơn khiếu nại về khoa học và công nghệ lần 2

3.

Tiếp nhận, xử lý đơn tố cáo về khoa học và công nghệ