Hải Phòng, ngày 27 tháng 02 năm 2020

7 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực an toàn bức xạ hạt nhân

STT

Tên thủ tục hành chính

1.

Cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ

2.

Gia hạn giấy phép tiến hành công việc bức xạ

3.

Sửa đổi giấy phép tiến hành công việc bức xạ

4.

Cấp lại giấy phép tiến hành công việc bức xạ

5.

Khai báo thiết bị bức xạ

6.

Cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ

7.

Phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ cấp cơ sở