Hải Phòng, ngày 20 tháng 02 năm 2020

2 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực sở hữu trí tuệ

STT

Tên thủ tục hành chính

1.

Cấp Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp

2.

Cấp lại Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp