Hải Phòng, ngày 18 tháng 01 năm 2020

Hệ thống kết nối Thuế - Kho bạc - Tài chính - Hải quan

Hệ thống kết nối Thuế - Kho bạc - Hải quan – Tài chính được xây dựng nhằm mục đích kết nối, trao đổi thông tin giữa các ngành Thuế, Kho bạc, Hải quan, Tài chính; hỗ trợ việc thu ngân sách qua Kho bạc.