Hải Phòng, ngày 28 tháng 02 năm 2020
Từ ngày 03/7 - 04/7/2013 Lãnh đạo, chuyên viên Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện và Cán bộ Lao động - Thương binh và Xã hội các xã, thị trấn tham dự tập huấn triển khai Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH13 ngày 16/7/2012 của Ủy ban thường vụ Quốc hội, Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hải Phòng tổ chức./.