Hải Phòng, ngày 24 tháng 01 năm 2020
Thực hiện Công văn số 749/SLĐTBXH-NCC ngày 27/6/2013 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hải Phòng về việc điều chỉnh, chi trả trợ cấp đối với người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Công văn số 63/LĐTBXH ngày 28/6/2013 đề nghị UBND các xã, thị trấn căn cứ danh sách người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học được công nhận và đang hưởng chế độ trước ngày 01/9/2012 hiện đang quản lý và chi trả trợ cấp ưu đãi thì thực hiện điều chỉnh, chi trả trợ cấp từ tháng 7/2013./.