Hải Phòng, ngày 12 tháng 11 năm 2019

UBND xã Thủy Đường ban hành Kế hoạch số 04/KH-UBND ngày 25 tháng 3 năm 2013 về  thực hiện công tác tuyên truyền Cải cách hành chính năm 2013.

Nhằm nâng cao vị trí, vai trò và tầm quan trọng cuả công tác tuyên truyền về thực hiện CCHC năm 2013 đối với chính quyền cơ sở trong giai đoạn hiện nay, từ đó nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, đẩy mạnh công tác Cải cách hành chính trên tất cả các lĩnh vực; phát huy sức mạnh tập thể và quyền làm chủ của nhân dân, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng của địa phương.

Đọc toàn bộ Kế hoạch thực hiện công tác tuyên truyền tại đây:  KH TUYÊN TRUYỀN CCHC.doc