Hải Phòng, ngày 28 tháng 02 năm 2020
Hướng dẫn giao dịch điện tử trên thị trường chứng khoán.

Bộ Tài chính vừa ra thông tư số 87/2013/TT-BTC hướng dẫn giao dịch điện tử trên thị trường chứng khoán.

Qua đó, đối tượng điều chỉnh bao gồm: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), Sở giao dịch Chứng khoán (SGDCK), Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, công ty đầu tư chứng khoán, công ty đại chúng, nhà đầu tư và các tổ chức trung gian khác lựa chọn giao dịch trong hoạt động chứng khoán và thị trường chứng khoán bằng phương tiện điện tử.

Điều kiện để cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến: công ty chứng khoán cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến cho nhà đầu tư phải là công ty chứng khoán thành viên của SGDCK và phải thực hiện kết nối với hệ thống giao dịch của SGDCK, sau khi kết nối với hệ thống giao dịch của SGDCK, Công ty chứng khoán thực hiện đăng ký cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến với UBCKNN; Công ty chứng khoán không được chấp thuận cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến trong trường hợp bị đình chỉ hoạt động, hoặc bị ngừng giao dịch để chấm dứt tư cách thành viên tại SGDCK, hoặc thuộc diện kiểm soát đậc biệt của UBCKNN.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 15/8/2013 và thay thế Thông tư số 50/2009/TT-BTC ngày 16/3/2009 về Hướng dẫn giao dịch điện tử trên thị trường chứng khoán.