Hải Phòng, ngày 24 tháng 01 năm 2020

KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN CHÀO MỪNG KỶ NIỆM
68 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG TÁM VÀ QUỐC KHÁNH 2/9

 

1. NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 68 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG TÁM VÀ QUỐC KHÁNH 2/9!

2. PHÁT HUY TINH THẦN CÁCH MẠNG THÁNG TÁM, QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA HUYỆN NĂM 2013!

3. TINH THẦN CÁCH MẠNG THÁNG TÁM VÀ QUỐC KHÁNH 2/9 MUÔN NĂM!

4. ĐẢNG BỘ, QUÂN VÀ DÂN HUYỆN THỦY NGUYÊN TÍCH CỰC HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH!

5. HUYỆN THỦY NGUYÊN QUYẾT TÂM THỰC HIỆN CHỦ ĐỀ NĂM 2013 “DU LỊCH VÀ ĐÔ THỊ - CHUNG TAY XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI ”!

6. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM QUANG VINH MUÔN NĂM!

7. NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM MUÔN NĂM!

8. CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VĨ ĐẠI, SỐNG MÃI TRONG SỰ NGHIỆP CỦA CHÚNG TA!

10.TẤT CẢ VÌ MỤC TIÊU DÂN GIÀU, NƯỚC MẠNH, DÂN CHỦ, CÔNG BẰNG, VĂN MINH!