Hải Phòng, ngày 06 tháng 12 năm 2019

Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hải Phòng đến năm 2015

Nội dung chi tiết xem tại đây.