Hải Phòng, ngày 10 tháng 12 năm 2019

DANH SÁCH LÃNH ĐẠO UBND PHƯỜNG


 

 

Chủ tịch UBND phường
Đặng Đức Hiển


 

 

 

 

 


 

Phó Chủ tịch UBND phường
Phạm Thị Thúy Nhung