Hải Phòng, ngày 21 tháng 01 năm 2020

danh s¸ch l·nh ®¹o ®¶ng ñy vµ c¸c tæ chøc ®oµn thÓ ph­êng

Bí thư Đảng ủy phường
Nguyễn Hoàng Việt

 

 

 

Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ
Nguyễn Thị Khánh Chi

 Thường trực Đảng ủy
Nguyễn Thị Phương Thúy

Chủ tịch MTTQVN phường
Nguyễn Văn Điển


Ch
ủ tịch Hội Cựu chiến binh
Vũ Văn Nhỡ

 Bí th
ư Đoàn TNCS HCM
Trần Quang Tâm