Hải Phòng, ngày 28 tháng 02 năm 2020
Danh mục đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường năm 2012 và kết quả thực hiện.
Xem chi tiết tại đây.