Hải Phòng, ngày 11 tháng 12 năm 2019
Báo cáo tình hình ứng dụng CTTN trong quản lý nhà nước 2013.