Hải Phòng, ngày 06 tháng 12 năm 2019

Ngày 9/11 là Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam chính thức được quy định tại Điều 8 Luật Phổ biến giáo dục pháp luật năm 2013. Chủ đề của Ngày Pháp luật năm nay được xác định là: “Toàn dân xây dựng, thi hành và bảo vệ Hiến pháp vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, nhằm thể hiện đầy đủ tinh thần “Tất cả quyền lực Nhà nước thuộc về nhân dân”; phát huy ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trong thực hành “sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”.

Để hưởng ứng có hiệu quả “Ngày pháp luật”, Ủy ban nhân dân quận Kiến An triển khai kế hoạch thực hiện “Ngày pháp luật” trên địa bàn quận. Theo đó, căn cứ vào điều kiện thực tế các cơ quan, đơn vị sẽ lựa chọn các hình thức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật phù hợp như: hội nghị, tọa đàm, giao lưu, trao đổi, thảo luận, nghiên cứu tài liệu tại “Tủ sách pháp luật”, hệ thống loa truyền thanh, lồng ghép trong các nội dung sinh hoạt khác…Qua đó nhằm tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng an ninh của địa phương.

                                                                                                         Tuyết Trinh