Hải Phòng, ngày 12 tháng 11 năm 2019
Bảng giá đất ở, đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp tại nông thôn

Xem và tải tài liệu tại đây.