Hải Phòng, ngày 10 tháng 12 năm 2019

Quyết định phê duyệt Chương trình và nội dung Chương trình

Nội dung chi tiết xem tại đây.