Hải Phòng, ngày 10 tháng 12 năm 2019
Hát đúm đón xuân