Hải Phòng, ngày 24 tháng 01 năm 2020
Văn bản - Tài liệu về triển khai Hiến pháp

    

Số/ký hiệu

Ngày ban hành

Loại văn bản

Cơ quan ban hành

Trích yếu

416/QĐ-BTP

24/02/2014

Quyết định

Bộ Tư pháp

Ban hành Kế hoạch của Bộ Tư pháp tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

251/QĐ-TTg

13/02/2014

Quyết định

Thủ tướng Chính phủ

Ban hành Kế hoạch của Chính phủ tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

84/QĐ-BTP

17/01/2013

Quyết định

Bộ Tư pháp

Ban hành Kế hoạch của Bộ Tư pháp về việc tổ chức lấy ý kiến vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992

136/QĐ-TTg

11/01/2013

Quyết định

Thủ tướng Chính phủ

Ban hành Kế hoạch của Chính phủ về việc tổ chức lấy ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992

7009/BCĐTKTHHP1992

11/11/2011

Công văn

Ban Chỉ đạo tổng kết thi hành Hiến pháp năm 1992

Công văn đề nghị báo cáo nhanh tình hình triển khai tổng kết thi hành Hiến pháp

4192/QĐ-TGVTKHP1992

03/11/2011

Quyết định

Bộ Tư pháp

Về việc thành lập các Nhóm của Tổ giúp việc của Bộ Tư pháp

4169/QĐ-BTP

31/10/2011

Quyết định

Bộ Tư pháp

Về việc thành lập Tổ giúp việc của Bộ Tư pháp

4170/QĐ-TGVTKHP1992

31/10/2011

Quyết định

Bộ Tư pháp

Về việc phân công nhiệm vụ các thành viên Tổ giúp việc của Bộ Tư pháp tổng kết thi hành Hiến pháp năm 1992

264/TB-VPCP

27/10/2011

Thông báo

Văn phòng Chính phủ

Ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Phiên họp thứ nhất của Ban Chỉ đạo tổng kết thi hành Hiến pháp năm 1992

90/QĐ-BCĐTKHP1992

24/10/2011

Quyết định

Ban Chỉ đạo tổng kết thi hành Hiến pháp năm 1992

Về việc phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo tổng kết thi hành Hiến pháp năm 199

88/QĐ-BCĐTKHP1992

21/10/2011

Quyết định

Ban Chỉ đạo tổng kết thi hành Hiến pháp năm 1992

Ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo Chính phủ tổng kết thi hành Hiến pháp năm 1992

89/QĐ-BCĐTKHP1992

21/10/2011

Quyết định

Ban Chỉ đạo tổng kết thi hành Hiến pháp năm 1992

Ban hành Kế hoạch của Ban Chỉ đạo tổng kết thi hành Hiến pháp năm 1992

87/QĐ-BCĐTKHP1992

21/10/2011

Quyết định

Ban Chỉ đạo tổng kết thi hành Hiến pháp năm 1992

Về việc thành lập Tổ giúp việc của Ban Chỉ đạo tổng kết thi hành Hiến pháp năm 1992

86/BCĐTKHP1992

21/10/2011

Công văn

Ban Chỉ đạo tổng kết thi hành Hiến pháp năm 1992

Về việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai tổng kết thi hành Hiến pháp

1694/QĐ-TTg

28/09/2011

Quyết định

Chính phủ

Ban hành Kế hoạch của Chính phủ về việc tổng kết thi hành Hiến pháp năm 1992

1695/QĐ-TTg

28/09/2011

Quyết định

Chính phủ

Thành lập Ban chỉ đạo tổng kết thi hành Hiến pháp năm 1992

05/KH-UBDTSĐHP

23/08/2011

Kế hoạch

Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992

Tổng kết việc thi hành Hiến pháp năm 1992

06/2011/QH13

06/08/2011

Nghị quyết

Quốc hội

Về việc sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992 và thành lập Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992