Hải Phòng, ngày 25 tháng 01 năm 2020

Ủy ban nhân dân xã An Lư

Số điện thoại thường trực: 0225.3967066

Hộp thư cơ quan: ubanlu@haiphong.gov.vn

Chủ tịch UBND xã: Nguyễn Minh Thuận
Hộp thư: nguyenminhthuan@haiphong.gov.vn