Hải Phòng, ngày 17 tháng 11 năm 2019

Ủy ban nhân dân xã Thủy Triều

Số điện thoại thường trực: 0225.3874341

Hộp thư cơ quan:  ubthuytrieu@haiphong.gov.vn

Chủ tịch UBND xã: 
Lê Văn Khương

Hộp thư: levankhuong@haiphong.gov.vn